İNTELLEKTUAL BANK

​​​​​​

 1. Azərbaycan Respublikasının və bir sıra qonşu ölkələrin iqtisadiyyata kredit qoyuluşuna dair məlumatlar

 2. Vergi ödəməkdən yayınmanın kölgə iqtisadiyyatına təsiri:-beynəlxalq-hüquqi aspekt”

 3.  Məhkəmə hüquq islahatlarının dərinləşdirilməsi: biznes mühitinin inkişafına təsiri kontekstində

 4. Международный опыт в борьбе с экономическими преступлениями

 5. 2018-ci il Dövlət və İcmal layihələri üzrə vergilərin dövlət büdcəsində rolunun qiymətləndirilməsi

 6. Aqrar sahədə kooperasiya əlaqələrinin formalaşmasında vergi siyasətinin rolu

 7. Biznes- Vergi orqanları: Yeni tərəfdaşlıq

 8. Sanksiyaların ləğvindən sonra İranın enerji bazarında iştirakı

 9. “Sahibkarlar üçün ticarət əməliyyatlarının vahid elektron portalın və mobil aplikasianın hazırlanması”

 10. Qloballaşma və vergi siyasəti

 11. Cənubi Koreyada kiçik biznesin vergiyə cəlb edilməsi xüsusiyyətləri

 12. Məlumatların effektiv idarə olunması

 13. Proqram-kassa sistemləri (E-Kassa)

 14. Software cash register systems (E-cash register)

 15. İqtisadi artım və inkişaf nəzəriyyələrində vergilərin tədqiqinə yanaşmalar

 16. Ələt azda iqtisadi zonasında vergitutma məsələlərinin tənzimlənməsi

 17. Diferensiallaşdırılmış Əlavə Dəyər Vergisinin tətbiqi məsələləri

 18. Transfer qiymətləri

 19. Azərbaycanda davamlı inkişaf məqsədlərinin həyata keçirilməsi prosesində beynəlxalq təcrübədən yerli tədbirlərə: vergi siyasətinə təsirlər hansılardır?

 20. Qeyri-dövlət pensiya fondlarının formalaşdırılmasının və fəaliyyətinin təşkilinin bəzi iqtisadi və hüquqi aspektləri

 21. Aqrar sektorun maliyyə təminatının yüksəldilməsində vergi güzəştlərinin rolu

 22. Səhiyyə sahəsində vergidən yayınma hallarının qarşısının alınması və qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyətinin leqallaşdırılması.

 23. Mühasibat uçotu haqqında Qanunda edilən dəyişikliklərin vergitutma mexanizmlərinə təsiri

 24. Beynəlxalq təhlükəsizlik sisteminə təhlükə yaradan amillərin maliyyələşdirilməsi: Kölgə iqtisadiyyatı və vergidənyayınma konteksində

 25. “Elektron ticarətin vergiyə cəlb olunması”

 26. Tanap və Tap layihələrin səmərəliliyi: "Avropanın enerji təhlükəsizliyi üçün qaz təchizatının diversifikasiyası"

 27. Qadınların əmək hüquqlarının müdafiəsi haqqında

 28. Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulan dəyişikliklər: transfer qiyməti kontekstində

 29. Mamdani və Sugeno tipli qeyri-səlis nəticəçıxarma üsulları: dövlətin inzibatçılıq səylərinin vergi potensialına təsirinin qiymətləndirilməsi kontekstində

 30. Transfer qiyməti

 31. Azərbaycan Respublikasında maliyyə nəzarətinin bəzi nəticələri: Vergi daxil olmaları kontekstində

 32. Azərbaycan Respublikasında əmlak vergisinin tətbiqinin bəzi xüsusiyyətlər

 33. Evaluation of the Tax Policy Efficiency Under Uncertainty

 34. İqtisadi inkişaf modelində aktiv vergi siyasətinə keçidin zəruriliyi

 35. Международный опыт в борьбе с налоговыми правонарушениямии преступлениями 

 36. Liderlik

 37. Transfer qiymətinin ənənəvi əməliyyat metodlarının tətbiqi ilə müəyyən edilməsinin xüsusiyyətləri

 38. Состояние и динамика преступности в экономической сфере Азербайджанской Республики

 39. Общая характеристика наказания за экономические преступления по законодательству Азербайджанской  Республики

 40. Rəqəmsal iqtisadiyyatda vergitutma məsələləri

 41. Azərbaycanda vergi potensialı və həyata keçirilən vergi islahatları

 42. FUZZY REGULATION MODEL OF THE INTERACTION BETWEEN THE STATE AND ECONOMIC SUBJECT WITHIN THE SHADOW ECONOMY AND TAX FIELD

 43. İqtisadiyyat sahələri üzrə vergi daxilolmalarının təhlili

 44. Azərbaycan Respublikasının konstitusiya quruluşunun əsaslarına qəsd edən cinayətlərin ümumi səciyyəsi: milli təhlükəsizliyin qanunvericilik təminatı kontekstində