XƏBƏRLƏR

İQTİSADİ ARTIM VƏ İNKİŞAF NƏZƏRİYYƏLƏRİNDƏ VERGİLƏRİN TƏDQİQİNƏ YANAŞMALAR

 

i.e.n, dos. Məhərrəmov Ramiz Bulut oğlu

Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi

Tədris və metodika şöbəsinin rəisi

 

Məqalə iqtisadi artım və inkişaf nəzəriyyələrində vergilərin tətqiqində əsas yanaşmalara həsr olunmuşdur. Vergilərin sosial və iqtisadi bir kateqoriya kimi mahiyyəti açıqlanmış, iqtisadi artımı və iqtisadi inkişafı stimullaşdıran vergi siyasətinin istiqamətləri göstərilmişdir.