XƏBƏRLƏR

Azərbaycan Respublikasının konstitusiya quruluşunun əsaslarına qəsd edən cinayətlərin ümumi səciyyəsi: milli təhlükəsizliyin qanunvericilik təminatı kontekstində

Əliyev Nazim Kazım oğlu

 

XÜLASƏ

Konstitusiya  quruluşunun əsasları Azərbaycan Respublikasının əsas qanununda təsbit edilmiş cəmiyyətə və dövlətə xas olan münasibətlər məcmusudur. Milli təhlükəsizliyin  təmin edilməsi, eyni zamanda dövlətin quruluşunun əsaslarının uğurlu cinayət və hüquqi müdafiəsindən də asılıdır. Məqalədə bu məsələlər nəzərdən keçirilir və Azərbaycan Respublikasının mövcud cinayət qanunvericiliyində bəzi dəyişikliklər nəzərdə tutulur.

Açar sözlər: dövlət, konstitusiya quruluşu, milli təhlükəsizlik, mənafe, milli təhlükəsizliyin obyektləri, cinayət qanunu.

Ключевые слова: государство, конституционной строй, национальная безопасность,  интерес, объекты национальной безопасности, уголовный закон.

Key words: state, constitutional order, national security, interest, national security facilities, criminal law

 PDF YÜKLƏ