XƏBƏRLƏR

RƏQƏMSAL İQTİSADİYYATDA VERGİTUTMA MƏSƏLƏLƏRİ

Musayev Akif Fərhad oğlu,
iqtisad elmləri doktoru, professor,

Mədətova Şahzadə Qafar qızı, doktorant,
Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında
Dövlət Vergi Xidmətinin Tədris Mərkəzinin əməkdaşı. 

 

Xülasə:

Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı biznes mühitinin yaxşılaşdırılmasına, kölgə iqtisadiy-yatının nisbətən aradan qaldırılmasına və s. bu kimi məsələlərə müsbət təsir göstərdiyindən onun digər üstün cəhətləri qismində əmək məhsuldarlığının artımı, şirkətin rəqabətqabiliyyət-liliyinin yüksəldilməsi, istehsal xərclərinin aşağı salınması, yoxsulluğun və sosial bərabərsizli-yin aradan qaldırılması kimi amillər vurğulanır.

 

http://audit-journal.az/files/articles/61

 PDF Yüklə