“Vergi ödəyicilərinə xidmət və şəffaf vergi partnyorluğu”

“Vergi ödəyicilərinə xidmət və şəffaf vergi partnyorluğu” sahəsi üzrə “Vergi qanunvericiliyi” təlim blokunun

TƏDRİS-MÖVZU PLANI və TƏLİM MATERİALLARI

Kursun dinləyiciləri

Vergi ödəyicilərinə xidmət və şəffaf vergi partnyorluğu sahəsində çalışan əməkdaşlar

Təlim müddəti

18 iş günü

Təhsilalma forması

Distant

Təlim rejimi

gündə 2 saat

 

s/s

Tədris olunan fənlərin və mövzuların adı

cəmi

əyani

distant

1

Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi və vergi sistemi. Vergi Məcəlləsində istifadə edilən əsas anlayışlar. Bazar və transfer qiymətləri

4

-

4

2

Vergi ödəyicisi və vergi agenti. Qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər və daimi nümayəndəlik. Dövlət vergi orqanları, onların hüquq və vəzifələri. Kommersiya və (və ya) vergi sirri

2

-

2

3

Vergi ödəyicilərinin uçotu. Kameral və səyyar vergi yoxlaması. Operativ vergi nəzarəti

4

-

4

4

Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət. Maliyyə sanksiyaları və faizlər. Nağdsız hesablaşmalar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. Şikayət verilməsi qaydası

2

-

2

5

Vergilərin ödənilməsi üzrə ümumi qaydalar. Vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi üzrə Mülki Məcəllə-də nəzərdə tutulmuş ardıcıllıq

4

-

4

6

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi. Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi

2

-

2

7

Gəlir və mənfəət vergiləri ilə bağlı müddəalar

4

-

4

8

Əlavə dəyər vergisi

4

-

4

9

Aksizlər

2

-

2

10

Əmlak  və torpaq vergisi

2

-

2

11

Yol və mədən vergisi. Sadələşdirilmiş vergi

4

-

4

12

İmtahan

2

-

2

 

CƏMİ

36

-

36

 

“Vergi ödəyicilərinə xidmət və şəffaf vergi partnyorluğu” sahəsi üzrə “Vergi inzibatçılığı” təlim blokunun

TƏDRİS-MÖVZU PLANI və TƏLİM MATERİALLARI

Dinləyicilər

“Vergi ödəyicilərinə xidmət və şəffaf vergi partnyorluğu” sahəsində çalışan əməkdaşlar

Təlim müddəti

6 iş günü

Təhsilalma forması

əyani

Təlim rejimi

gündə 6-8 saat

 

s/s

Tədris olunan mövzuların adı

Saatların miqdarı

Cəmi

nəzəri məşğələ

praktiki məşğələ

1

Vergi ödəyicilərinə xidmət və şəffaf vergi partnyorluğu məsələləri

30

20

10

1.1

Vergi ödəyicilərinə xidmətlərin göstərilməsi   

4

4

-

1.2

Vergi ödəyicilərinin telefon vasitəsi ilə əlaqə yaradılaraq  məlumatlandırılması (Outbound Call Centre).

Şəffaf vergi partnyorluğu əsasında fəaliyyət göstərən vergi ödəyiciləri ilə işlərin təşkili

2

2

-

1.3

Müəyyən edilmiş risk meyarları üzrə vergi ödəyicilərinə xidmət strukturları tərəfindən vergi ödəyicilərinin məlumatlandırılması işlərinin təşkili

4

2

2

1.4

“Vergi  Dostları” şəbəkəsinin  fəaliyyət qaydaları.

“Vergi  Dostları” şəbəkəsinin  fəaliyyəti üzrə tövsiyələr.

Vergilər Nazirliyinin vergi ödəyicilərinə xidmət sahəsində istifadə olunan xüsusi nəqliyyat vasitələrindən istifadə qaydaları

2

2

-

1.5

Elektron imza üçün sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi.

Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzinin fəaliyyəti ilə bağlı sənədlərin saxlanılması.

4

2

2

1.6

Səyyar vergi yoxlamasının həyata keçirilməsi

4

4

-

1.7

Bəyannamələrin kameral vergi yoxlamalarının aparılması

4

2

2

1.8

Dövlət vergi orqanları tərəfindən Vergi Məcəlləsinin 50-ci maddəsinə uyğun olaraq vergi nəzarəti tədbirlərinin həyata keçirilməsi

2

2

-

1.9

AVIS-in “Vergi ödəyicilərinə xidmət” alt sistemindən istifadə

4

-

4

2

İdarəetmənin əsasları

4

2

2

2.1

İş bölgüsü prosesində vaxtın idarə edilməsi

2

1

1

2.2

Konfliktlər və onların aradan qaldırılması

2

1

1

3

İmtahan

2

-

2

 

CƏMİ:

36

22

14