Bəyannamələrin, daxilolmaların və risklərin təhlili” sahəsi üzrə

“Vergi qanunvericiliyi” təlim blokunun

TƏDRİS-MÖVZU PLANI və TƏLİM MATERİALLARI

Kursun dinləyiciləri

Bəyannamələrin, daxilolmaların və risklərin təhlili sahəsində çalışan əməkdaşlar

Təlim müddəti

 11 iş günü

Təhsilalma forması

Distant

Təlim rejimi

gündə 2 saat

 

s/s

Tədris olunan fənlərin və mövzuların adı

cəmi

əyani

distant

1

Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi və vergi sistemi. Vergi Məcəlləsində istifadə edilən əsas anlayışlar.

2

-

2

2

Vergi ödəyicisi və vergi agenti. Qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər və daimi nümayəndəlik. Dövlət vergi orqanları, onların hüquq və vəzifələri. Kommersiya və (və ya) vergi sirri.

2

-

2

3

Vergi yoxlamaları. Kameral vergi yoxlaması. Vergilərin hesablanması və ödənilməsi üzrə ümumi qaydalar*.

2

-

2

4

Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət. Maliyyə sanksiyaları və faizlər. Şikayət verilməsi qaydası.

2

-

2

5

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi. Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi.

2

-

2

6

Gəlir və mənfəət vergiləri ilə bağlı müddəalar

4

-

4

7

Əlavə dəyər vergisi

4

-

4

8

Aksizlər

2

-

2

9

Əmlak  və torpaq vergisi

2

-

2

10

Yol və mədən vergisi. Sadələşdirilmiş vergi

2

-

2

11

İmtahan

-

-

-

 

Cəmi

24

-

24

 

“Bəyannamələrin, daxilolmaların və  risklərinin təhlili” sahəsi üzrə “Vergi inzibatçılığı” təlim blokunun

TƏDRİS-MÖVZU PLANI və TƏLİM MATERİALLARI

Dinləyicilər

“Bəyannamələrin, daxilolmaların və  risklərinin təhlili” sahəsində çalışan əməkdaşlar

Təlim müddəti

8 iş günü

Təhsilalma forması

əyani

Təlim rejimi

gündə 6-8 saat

 

s/s

Tədris olunan mövzuların adı

Saatların miqdarı

Cəmi

nəzəri məşğələ

praktiki məşğələ

1

Bəyannamələrin, daxilolmaların və  risklərinin təhlili məsələləri

20

9

11

1.1

Bəyannamələrin kameral vergi yoxlamalarının aparılması

6

3

3

1.2

Artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının büdcədən qaytarılması və digər vergilər, faizlər, maliyyə sanksiyalarıvə inzibati cərimələr üzrə borcların ödənilməsi hesabına aid edilməsi

2

2

-

1.3

Vergi orqanlarında hesablanmış və ödənilmiş vəsaitlərin uçotunun aparılması

2

2

-

1.4

Təsərrüfat obyektləri və fəaliyyət sahələri üzrə risklərin qiymətləndirilməsi.

2

2

-

1.5

AVİS-in “Bəyannamə”, “Vergi Hesab-Faktura (VHF)”, “ƏDV-nin depozit hesabı”, “Şəxsi hesab vərəqəsi (ŞHV)” və “Online sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi” alt sistemlərindən istifadə

8

-

8

2

Mühasibat uçotu

16

8

8

2.1

Kiçik sahibkarlıq subyektlərində sadələşdirilmiş mühasibat uçotu. Mühasibat uçotunun yeni hesablar planı və ikili mühasibat yazılışları. Vergi ödəyicisinin fəaliyyətində istifadə etdiyi ilkin uçot sənədləri və mühasibat uçotu registrləri

2

1

1

2.2

Torpaq, tikili, avadanlıqların (əsas vəsaitlər) və qeyri-maddi aktivlərin uçotu

4

2

2

2.3

Ehtiyatların və kreditor borcların uçotu

2

1

1

2.4

Pul vəsaitləri və sair qısamüddətli aktivlərin uçotu

2

1

1

2.5

Kapitalın və öhdəliklərin uçotu

2

1

1

2.6

Gəlirlərin, xərclərin və maliyyə nəticələrinin uçotu

2

1

1

2.7

Maliyyə-mühasibat hesabatlarının tərkibi və  məzmunu

2

1

1

3

İdarəetmənin əsasları

4

2

2

3.1

İş bölgüsü prosesində vaxtın idarə edilməsi

2

1

1

3.2

Konfliktlər və onların aradan qaldırılması

2

1

1

4

İmtahan

2

-

2

 

CƏMİ:

42

19

23