“Vergi qanunvericiliyinin icrasına nəzarət” sahəsi üzrə “Vergi qanunvericiliyi” təlim blokunun

TƏDRİS-MÖVZU PLANI

Kursun dinləyiciləri

Vergi qanunvericiliyinin icrasına nəzarət sahəsində çalışan əməkdaşlar

Təlim müddəti

12 iş günü

Təhsilalma forması

Distant

Təlim rejimi

gündə 2-4 saat

 

s/s

Tədris olunan fənlərin və mövzuların adı

cəmi

əyani

distant

1

Bazar və transfer qiyməti. Qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər və daimi nümayəndəlik. Kommersiya və (və ya) vergi sirri.

2

-

2

2

Vergi yoxlamaları. Səyyar vergi yoxlaması və onun nəticələrinin rəsmiləşdirilməsi. Səyyar vergi yoxlaması zamanı həyata keçirilən hüquqi hərəkətlər. Vergi yoxlamasının materiallarına baxılmanın nəticələri üzrə qərarın çıxarılması.

2

-

2

3

Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət. Maliyyə sanksiyaları və faizlər. Şikayət verilməsi qaydası. İnzibati Xətalar  Məcəlləsi və Cinayət Məcəlləsinin vergitutma ilə bağlı müddəaları.

2

-

2

4

Vergilərin hesablanması və ödənilməsi üzrə ümumi qaydalar.*

2

-

2

5

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi. Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi

2

-

2

6

Gəlir və mənfəət vergiləri ilə bağlı müddəalar

4

-

4

7

Əlavə dəyər vergisi

4

-

4

8

Aksizlər

2

-

2

9

Əmlak  və torpaq vergisi

2

-

2

10

Yol və mədən vergisi. Sadələşdirilmiş vergi

2

-

2

11

İmtahan

-

-

-

 

Cəmi

24

-

24

 

 “Vergi qanunvericiliyinin icrasına nəzarət ” sahəsi üzrə “Vergi inzibatçılığı” təlim blokunun

TƏDRİS-MÖVZU PLANI 

Dinləyicilər

“Vergi qanunvericiliyinin icrasına nəzarət ” sahəsində  çalışan əməkdaşlar

Təlim müddəti

8 iş günü

Təhsilalma forması

əyani

Təlim rejimi

gündə 6-8 saat

 

s/s

Tədris olunan fənlərin və mövzuların adı

Saatların miqdarı

Cəmi

nəzəri məşğələ

praktiki məşğələ

1

Vergi qanunvericiliyinin icrasına nəzarət işlərinin təşkili məsələləri

20

13

7

1.1

Səyyar vergi yoxlamasının həyata keçirilməsi

8

6

2

1.1.1

Səyyar vergi yoxlamasını keçirən yoxlayıcıların hüquq və vəzifələri. Səyyar vergi yoxlamasının formaları və onun təşkili prinsipləri. Səyyar vergi yoxlaması ilə əhatə edilən dövr. Elektron auditin keçirilməsi

2

2

-

1.1.2

Səyyar vergi yoxlaması üçün yoxlayıcıların və müddətlərin müəyyən edilməsi. Səyyar vergi yoxlaması zamanı ümumi tələblər. Səyyar vergi yoxlamasının mərhələləri.

2

2

-

1.1.3

Gəlirlərin düzgünlüyünün yoxlanılması, xərclərin düzgünlüyünün yoxlanılması, vergilərin hesablanmasının düzgünlüyünün yoxlanması. Səyyar vergi yoxlamasının nəticələrinin rəsmiləşdirilməsi.  

4

2

2

1.2

Səyyar vergi yoxlaması zamanı vergi orqanları tərəfindən inventarizasiyanın aparılması. Vergi ödəyicisinin əldə etdiyi mənfəəti (gəliri) müəyyən etmək mümkün olmadığı hallarda mənfəətin (gəlirin) hesablanması. Vergi yoxlamaları  barədə məlumatların sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrinə təqdim edilməsi Qaydası.

2

1

1

1.3

Vergi və hüquq-mühafizə orqanları arasında əlaqələndirmə fəaliyyətinin təşkili.

2

2

-

1.4.

Vergi ödəyicisi tərəfindən imzalanmasından imtina edilmiş və vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb etmə haqqında qərar çıxarılmamış səyyar vergi yoxlaması aktları üzrə əlaqələndirmə fəaliyyətinin təşkili.  Prosessual qərarlara baxılması.

2

2

-

1.5

Dövlət vergi orqanları tərəfindən Vergi Məcəlləsinin 50-ci maddəsinə uyğun olaraq vergi nəzarəti tədbirlərinin həyata keçirilməsi

2

2

-

1.6

AVİS-in “Audit (səyyar)” alt sistemindən istifadə. Səyyar vergi yoxlaması aktının tərtibi.

4

-

4

2

Mühasibat uçotu

16

8

8

2.1

Kiçik sahibkarlıq subyektlərində sadələşdirilmiş mühasibat uçotu. Mühasibat uçotunun yeni hesablar planı və ikili mühasibat yazılışları. Vergi ödəyicisinin fəaliyyətində istifadə etdiyi ilkin uçot sənədləri və mühasibat uçotu registrləri

2

1

1

2.2

Torpaq, tikili, avadanlıqların (əsas vəsaitlər) və qeyri-maddi aktivlərin uçotu

4

2

2

2.3

Ehtiyatların və kreditor borcların uçotu

2

1

1

2.4

Pul vəsaitləri və sair qısamüddətli aktivlərin uçotu

2

1

1

2.5

Kapitalın və öhdəliklərin uçotu

2

1

1

2.6

Gəlirlərin, xərclərin və maliyyə nəticələrinin uçotu

2

1

1

2.7

Maliyyə-mühasibat hesabatlarının tərkibi və  məzmunu

2

1

1

3

İdarəetmənin əsasları

4

2

2

3.1

İş bölgüsü prosesində vaxtın idarə edilməsi

2

1

1

3.2

Konfliktlər və onların aradan qaldırılması

2

1

1

4

İmtahan

2

-

2

 

CƏMİ:

42

23

19