“Dövlət vergi orqanlarında Koordinasiya işlərinin təşkili” ixtisas (fəaliyyət) sahəsi üzrə

təlim proqramının

TƏDRİS-MÖVZU PLANI

Kursun dinləyiciləri

“Dövlət vergi orqanlarında koordinasiya işlərinin təşkili” sahəsində çalışan əməkdaşlar

Təlim müddəti

13 iş günü

Təhsilalma forması

Əyani

Təlim rejimi

Hər gün 6-8 saat

 

s/s

Tədris olunan fənlərin və mövzuların adı

Saatların miqdarı:

Cəmi

nəzəri məşğələ

praktiki məşğələ

1

Vergi qanunvericiliyinin nəzəri və praktiki aspektləri

30

20

10

1.1

Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi və vergi sistemi.

2

2

-

1.2

Vergi Məcəlləsində istifadə edilən əsas anlayışlar. Bazar qiyməti.

2

1

1

1.3

Vergi ödəyicisi və vergi agenti. Qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər və daimi nümayəndəlik.

2

2

-

1.4

Dövlət vergi orqanları, onların hüquq və vəzifələri. Kommersiya və (və ya) vergi sirri.

2

2

-

1.5

Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət. Maliyyə sanksiyaları və faizlər. Şikayət verilməsi qaydası.

2

1

1

1.6

Vergilərin ödənilməsi üzrə ümumi qaydalar. Vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi üzrə Mülki Məcəllədə nəzərdə tutulmuş ardıcıllıq.

4

4

-

1.7

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi. Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi

2

1

1

1.8

Gəlir və mənfəət vergiləri ilə bağlı müddəalar

4

2

2

1.9

Əlavə dəyər vergisi

4

2

2

1.10

Aksizlər

2

1

1

1.11

Əmlak və torpaq vergisi

2

1

1

1.12

Yol və mədən vergisi. Sadələşdirilmiş vergi

2

1

1

2

Koordinasiya işlərinin təşkili

18

12

6

2.1

“Vətəndaş müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

2

2

-

2.2

Dövlət vergi orqanlarında kargüzarlığın aparılması  və AVİS-in “Kargüzarlıq” altsistemindən istifadə barədə Praktikum.

8

2

6

2.3

Dövlət vergi orqanlarında vətəndaşların qəbulu və vergi ödəyiciləri ilə fərdi görüşlərin keçirilməsi

2

2

-

2.4

Dövlət vergi orqanları əməkdaşlarına intizam tənbehinin verilməsi

2

2

-

2.5

Dövlət vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin iş qovluqlarının saxlanılması. Arxiv işinin aparılması.

2

2

-

2.6

İcra intizamına nəzarət

2

2

-

3

Ümumi mövzular

12

11

1

3.1

Azərbaycan Respublikasının  vergi sistemi:  təkamül dövrü, müasir vəziyyəti və təkmilləşdirilməsi istiqamətləri

2

2

-

3.2

Dövlət vergi orqanları əməkdaşlarının etik davranış məsələləri. Daxili xidməti intizam və məsuliyyət məsələləri

2

2

-

3.3

Vergi ödəyiciləri ilə qarşılıqlı münasibətlərdə ünsiyyət etikası

2

2

-

3.4

“Onlayn təlim” sistemi,  e-kitabxana və beynəlxalq vergi informasiya platformasından istifadə prosedurları

2

1

1

3.5

Vergi orqanlarında məlumat təhlükəsizliyinin təmin edilməsi

2

2

-

3.6

Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalar və məsuliyyət

2

2

-

3.7

İş bölgüsü prosesində vaxtın idarə edilməsi

2

1

1

3.8

Konfliktlər və onların aradan qaldırılması

2

1

1

4

Qiymətləndirmə

8

-

8

4.1

Sinaq imtahanı

4

-

4

4.2

Yekun qiymətləndirmə. Təhsil sənədinin təqdim edilməsi.

4

-

4

 

CƏMİ:

72

44

26