2018-Cİ İL DÖVLƏT VƏ İCMAL LAYİHƏLƏRİ ÜZRƏ VERGİLƏRİN DÖVLƏT BÜDCƏSİNDƏ ROLUNUN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

 

i.ü.f.d. Əliyev Aqşin Vüqar oğlu

Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi

İqtisadiyyat və menecment kafedrasının müəllimi

 

         Məqalə vergilərin dövləıt büdcəsində rolunun qiymətləndirilməsi məsələlərinə həsr olunub.Məqalədə dövlət büdcəsinin gəlirlərinin formalaşmasında vergilərin rolu təhlil edilir, postneft dövründə yaranmış yeni iqtisadi modeldə ölkənin vergi sistemində reformaların aparılmasının zəruliyi əsaslandırılır və həmin vəzifəni həyata keçirməkdən ötəri zəruri olan tədbirlərin sistemli şəkildə  həyata keçirilməsi təklif olunur. Azərbaycan Respublikasının  büdcə gəlirlərində vergidən daxilolmaların strukturu əvvəlki illərlə müqayisədə araşdırılmış və vergi gəlirlərinin xüsusi çəkisinin  artırılması istiqamərində təkliflər verilmişdir.