Dövlət vergi orqanlarının stajçı əməkdaşları üçün “Peşə fəaliyyətinin ümumi əsasları” təlim blokunun               

TƏDRİS - MÖVZU  PLANI və TƏLİM MATERİALLARI                  

 

 

 Göstəricilər

Peşə hazırlığının ümumi əsasları

 Təlimim dinləyiciləri

Müsabiqə yolu ilə vergi orqanlarına işə qəbul edilən əməkdaşlar

 Təlim müddəti

34 iş günü

 Təlim forması

İşdən ayrılmaqla

 Təlim rejimi

6 saat

 

Sıra nömrəsi

Tədris olunan fənlərin və mövzuların adı

Saatların miqdarı

cəmi

o cümlədən

nəzəri

məşğələ

Seminar

 

“Peşə fəaliyyətinin ümumi əsasları” təlim kursunun məqsəd və vəzifələri

2

2

-

1

Ümumiqtisadi mövzular

48

28

20

1.1

Makroiqtisadi nəzəriyyə

20

12

8

1.1.1

Azərbaycan Respublikasının vergi sistemi:  təkamül dövrü, müasir vəziyyəti və təkmilləşdirilməsi istiqamətləri

4

2

2

1.1.2

Dövlət büdcəsi.Vergi daxilolmalarının büdcə gəlirlərində rolu

4

2

2

1.1.3

Makroiqtisadi göstəricilər və onların təhlili

2

2

-

1.1.4

Maliyyə bazarı və onların tənzimlənməsi

4

2

2

1.1.5

Pul-kredit siyasəti və onun əsas funksiyaları

4

2

2

1.1.6

ÜTT və Azərbaycanın beynəlxaq ticarət siyasəti

2

2

-

1.2

Mikroiqtisadi nəzəriyyə 

8

6

2

1.2.1

Korporativ maliyyə  Slayd 1, 2

4

2

2

1.2.2

Tələb, təklif və bazar tarazlıqı

2

2

 

1.2.3

Sahibkarlıq fəaliyyəti: mahiyyəti və formaları

2

2

-

1.3

Milli mühasibat uçotu

20

10

10

1.3.1

Kiçik sahibkarlıq subyektlərində sadələşdirilmiş mühasibat uçotu. Mühasibat uçotunun yeni hesablar planı və ikili mühasibat yazılışları. Vergi ödəyicisinin fəaliyyətində istifadə etdiyi ilkin uçot sənədləri və mühasibat uçotu registrləri

4

2

2

1.3.2

Torpaq, tikili, avadanlıqların (əsas vəsaitlər) və qeyri-maddi aktivlərin uçotu. Ehtiyatların və kreditor borcların uçotu

4

2

2

1.3.3

Pul vəsaitləri və sair qısamüddətli aktivlərin uçotu. Kapitalın və öhdəliklərin uçotu

4

2

2

1.3.4

Gəlirlərin, xərclərin və maliyyə nəticələrinin uçotu.

4

2

2

1.3.5

Maliyyə-mühasibat hesabatlarının tərkibi və  məzmunu

4

2

2

2

İdarəetmə sahəsi üzrə mövzular

8

6

2

2.1

İnsan resurslarının idarə edilməsi

2

2

-

2.2

Konfliktlər və onların aradan qaldırılması 

4

2

2

2.3

Vaxtın idarə edilməsi

2

2

3

“Microsoft Office” proqramları

20

-

20

3.1

Microsoft Word

8

-

8

3.2

Microsoft Excel 

10

-

10

3.3

Microsoft PowerPoint

2

-

2

4

Hüquqi mövzular

10

8

2

4.1

Hüququn anlayışı, dövlət və hüququn qarşılıqlı əlaqəsi

2

2

-

4.2

Vergi və hüquq-mühafizə orqanları arasında əlaqələndirmə fəaliyyətinin təşkili

2

2

-

4.3

İnzibati Xətalar Məcəlləsinin vergitutma ilə bağlı müddəaları.

4

2

2

4.4

Cinayət Məcəlləsinin vergitutma ilə bağlı müddəaları.

2

2

5

Vergi orqanlarında xidmətkeçmə mövzuları

8

8

-

5.1

Dövlət vergi orqanları əməkdaşlarının etik davranış məsələləri. Daxili xidməti intizam və məsuliyyət məsələləri

2

2

-

5.2

Azərbaycan Respublikasının vergi xidməti əməkdaşlarının xidmət keçmə, geyim daşıma və sıra baxışı qaydaları

2

2

-

5.3

Dövlət vergi orqanlarında xidmət haqqında Əsasnamə və əmək qanunvericiliyinin tətbiqi məsələləri.Vergi orqanlarına xidmətə qəbul edilən şəxslərin staj və sınaq keçmə qaydaları

2

2

-

5.4

Vergi orqanlarında məlumat təhlükəsizliyinin təmin edilməsi.

Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalar və hüquqpozmalara görə məsuliyyət

2

2

-

6

Vergi qanunvericiliyinin tətbiqi mövzuları

46

28

18

6.1.

Vergi Məcəlləsinin tətbiqinin hüquqi aspektləri

18

10

8

6.1.1

Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi və vergi sistemi. Vergi Məcəlləsində istifadə edilən əsas anlayışlar. Bazar qiyməti. Transfer qiyməti. Transfer qiymətinin müəyyən edilməsi və tətbiqi.

4

2

2

6.1.2

Vergi ödəyicisi və vergi agenti. Qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər və daimi nümayəndəlik. Dövlət vergi orqanları, onların hüquq və vəzifələri. Kommersiya (vergi) sirri

4

2

2

6.1.3

Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət. Maliyyə sanksiyaları və faizlər. Şikayət verilməsi qaydası.

4

2

2

6.1.4

Vergilərin ödənilməsi üzrə ümumi qaydalar (Vergi Məcəlləsinin 65-ci maddəsi istisna olmaqla). Vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi üzrə Mülki Məcəllədə nəzərdə tutulmuş ardıcıllıq

6

4

2

6.2.

Hüquqi və fiziki şəxslərin vergiyə cəlb edilməsi

28

18

10

6.2.1

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi. Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi

2

2

2

6.2.2

Gəlir və mənfəət vergiləri ilə bağlı müddəalar

6

4

6.2.3

Əlavə dəyər vergisi

6

4

2

6.2.4

Aksizlər

4

2

2

6.2.5

Əmlak  və torpaq vergisi

2

2

6.2.6

Yol və mədən vergisi. Sadələşdirilmiş vergi

6

4

2

6.2.7

Vergi Məcəlləsinin tətbiqi ilə bağlı qarşıya çıxan məsələlər

2

-

2

7.

Vergi inzibatçılığının tətbiqi mövzuları

32

20

12

7.1

Səyyar vergi yoxlaması (Vergi Məcəlləsinin 38-49-cu maddələri). Səyyar vergi yoxlamasının həyata keçirilməsiprosedurları

10

6

4

7.2

Operativ vergi nəzarəti (Vergi Məcəlləsinin 50-ci maddəsi). Dövlət vergi orqanları tərəfindənVergi Məcəlləsinin 50-ci maddəsinə uyğun olaraq vergi nəzarəti tədbirlərinin həyata keçirilməsi posedurları

4

2

2

7.3

Vergilər üzrə borcların alınması qaydası (Vergi Məcəlləsinin 65-ci maddəsi). Vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə dövlət büdcəsinə yaranmış borcların alınması posedurları

4

2

2

7.4

Vergi ödəyicilərinin uçotu (Vergi Məcəlləsinin 33-34-cü maddələri).Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılması və vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının dövlət qeydiyyatının aparılması prosedurları

4

2

2

7.5

Kameral vergi yoxlaması (Vergi Məcəlləsinin 37-ci maddəsi). Bəyannamələrin, daxilolmaların və  risklərinin təhlili (o cümlədən kameral vergi yoxlamasının aparılması) posedurları

8

6

2

7.6

Dövlət vergi orqanlarında kargüzarlığın aparılması

2

2

 

8.

AVİS-in alt sistemindən istifadə qaydaları

12

-

12

8.1

AVİS-in “Audit (səyyar)” alt sistemindən və müvafiq sahə üzrə “Hesabat-Axtarış” sistemindən istifadə qaydaları

4

-

4

8.2

AVİS-in “Audit (operativ)” alt sistemindən və müvafiq sahə üzrə “Hesabat-Axtarış” sistemindən istifadə qaydaları

2

-

2

8.3

AVİS-in “Bəyannamə” altsistemindən və müvafiq sahə üzrə “Hesabat-Axtarış” sistemindən istifadə qaydaları

4

-

4

8.4

AVİS-in “Kargüzarlıq” altsistemindən və müvafiq sahə üzrə “Hesabat-Axtarış” sistemindən istifadə qaydaları

2

-

2

9

Sərbəst mövzu təqdimatı

4

-

4

10

İlkin sınaq qiymətləndirmə

4

-

4

11

Yekun qiymərləndirmə

4

-

4

 

CƏMİ:

198

100

198