Dövlət vergi orqanlarının stajçı əməkdaşları üçün “Peşə fəaliyyətinin ümumi əsasları” təlim blokunun               

TƏDRİS - MÖVZU  PLANI və TƏLİM MATERİALLARI                  

 

Göstəricilər

Peşə hazırlığının ümumi əsasları

Kursun dinləyiciləri

Müsabiqə yolu ilə vergi orqanlarına işə qəbul edilən əməkdaşlar

Təlim müddəti

24 iş günü

Təlim forması

İşdən ayrılmaqla

Təlim rejimi

6-8 saat

 

Sıra nömrəsi

Tədris olunan fənlərin və mövzuların adı

Saatların miqdarı

cəmi

o cümlədən

nəzəri

məşğələ

Seminar

1.

Vergi qanunvericiliyi.

46

30

16

1.1.

Vergi Məcəlləsinin tətbiqinin hüquqi aspektləri.

22

14

8

1.1.1

Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi və vergi sistemi. Vergi Məcəlləsində istifadə edilən əsas anlayışlar. Bazar qiyməti. Transfer qiyməti. Transfer qiymətinin müəyyən edilməsi və tətbiqi.

3

2

2

1.1.2

Vergi ödəyicisi və vergi agenti. Qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər və daimi nümayəndəlik. Dövlət vergi orqanları, onların hüquq və vəzifələri. Kommersiya (vergi) sirri

3

2

1.1.3

Vergi ödəyicilərinin uçotu. Kameral və səyyar vergi yoxlaması. Operativ vergi nəzarəti.

6

4

2

1.1.4

Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət. Maliyyə sanksiyaları və faizlər. Şikayət verilməsi qaydası. İnzibati Xətalar  Məcəlləsi və Cinayət Məcəlləsinin vergitutma ilə bağlı müddəaları.

4

2

2

1.1.5

Vergilərin ödənilməsi üzrə ümumi qaydalar. Vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi üzrə Mülki Məcəllədə nəzərdə tutulmuş ardıcıllıq

6

4

2

1.2.

Hüquqi və fiziki şəxslərin vergiyə cəlb edilməsi.

24

16

8

1.2.1

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi. Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi

3

2

2

1.2.2

Gəlir və mənfəət vergiləri ilə bağlı müddəalar

5

4

1.2.3

Əlavə dəyər vergisi

6

4

2

1.2.4

Aksizlər

3

2

2

1.2.5

Əmlak  və torpaq vergisi

3

2

1.2.6

Yol və mədən vergisi. Sadələşdirilmiş vergi

4

2

2

2.

Vergi inzibatçılığı.

64

16

48

2.1.

Səyyar vergi yoxlamasının həyata keçirilməsi

4

2

2

2.1.1

AVİS-in “Audit (səyyar)” alt sistemindən və müvafiq sahə üzrə “Hesabat-Axtarış” sistemindən istifadə qaydaları

4

-

4

2.2

Dövlət vergi orqanları tərəfindənVergi Məcəlləsinin 50-ci maddəsinə uyğun olaraq vergi nəzarəti tədbirlərinin həyata keçirilməsi

4

2

2

2.2.1

AVİS-in Operativ Vergi Nəzarəti alt sistemindən və müvafiq sahə üzrə “Hesabat-Axtarış” sistemindən istifadə qaydaları

4

-

4

2.3.

Vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə dövlət büdcəsinə yaranmış borcların alınması.

4

2

2

2.3.1

AVİS-in “Borc” altsistemindən və müvafiq sahə üzrə “Hesabat-Axtarış” sistemindən istifadə qaydaları

4

-

4

2.4

Vergi ödəyicilərinə xidmətlərin göstərilməsi  

4

2

2

2.4.1

AVİS-in “Vergi ödəyicilərinə xidmət” altsistemindən və müvafiq sahə üzrə “Hesabat-Axtarış” sistemindən istifadə qaydaları

4

-

4

2.5

Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılması.

4

2

2

2.5.1

AVİS-in “Uçot” altsistemindən və müvafiq sahə üzrə “Hesabat-Axtarış” sistemindən istifadə qaydaları

4

-

4

2.6

Vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının dövlət qeydiyyatının aparılması

4

2

2

2.6.1

AVİS-in qeydiyyat işlərinin təşkili ilə bağlı altsistemindən və müvafiq sahə üzrə “Hesabat-Axtarış” sistemindən istifadə qaydaları

4

-

4

2.7

Bəyannamələrin kameral vergi yoxlamalarının aparılması

4

2

2

2.7.1

AVİS-in “Bəyannamə” altsistemindən və müvafiq sahə üzrə “Hesabat-Axtarış” sistemindən istifadə qaydaları

4

-

4

2.8

Dövlət vergi orqanlarında kargüzarlığın aparılması

4

2

2

2.8.1

AVİS-in “Kargüzarlıq” altsistemindən və müvafiq sahə üzrə “Hesabat-Axtarış” sistemindən istifadə qaydaları

4

-

4

3.

Mühasibat uçotu.

12

8

4

3.1.

Kiçik sahibkarlıq subyektlərində sadələşdirilmiş mühasibat uçotu. Mühasibat uçotunun yeni hesablar planı və ikili mühasibat yazılışları. Vergi ödəyicisinin fəaliyyətində istifadə etdiyi ilkin uçot sənədləri və mühasibat uçotu registrləri

3

2

2

3.2.

Torpaq, tikili, avadanlıqların (əsas vəsaitlər) və qeyri-maddi aktivlərin uçotu. Ehtiyatların və kreditor borcların uçotu

3

2

3.3.

Pul vəsaitləri və sair qısamüddətli aktivlərin uçotu. Kapitalın və öhdəliklərin uçotu

3

2

2

3.4.

Gəlirlərin, xərclərin və maliyyə nəticələrinin uçotu. Maliyyə-mühasibat hesabatlarının tərkibi və  məzmunu

3

2

4.

Hüququn anlayışı, dövlət və hüququn qarşılıqlı əlaqəsi

4

4

-

5.

Kompüter biliklərinin əsasları (Excel)

4

2

2

6.

Peşə fəaliyyətinin ümumi mövzuları

24

20

4

6.1

Azərbaycan Respublikasının  vergi sistemi:  təkamül dövrü, müasir vəziyyəti və təkmilləşdirilməsi istiqamətləri

2

2

 

6.2

Azərbaycan Respublikasının  büdcə sistemi və vergi daxilolmalarının təhlili

4

2

2

6.3

Dövlət vergi orqanları əməkdaşlarının etik davranış məsələləri. Daxili xidməti intizam və məsuliyyət məsələləri

2

2

-

6.4

Makroiqtisadi göstəricilər və onların təhlili

2

2

-

6.5

Xarici ölkələrin vergi sistemi

2

2

-

6.6

İnsan resurslarının idarə edilməsi

3

2

2

6.7

Komanda qurmaq bacarıqları

3

2

6.8

Azərbaycan Respublikasının  vergi xidməti əməkdaşlarının xidmət keçmə, geyim daşıma və sıra baxışı qaydaları

2

2

-

6.9

Dövlət vergi orqanlarında xidmət haqqında Əsasnamə və əmək qanunvericiliyinin tətbiqi məsələləri 

2

2

-

6.10

Vergi orqanlarında məlumat təhlükəsizliyinin təmin edilməsi

2

2

-

6.11

Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalar və hüquqpozmalara görə məsuliyyət

2

2

-

7.

Qiymətləndirmə.

14

-

14

7.1

Sınaq imtahanı.

2

-

2

7.2

Sərbəst mövzu üzrə təqdimat

8

-

8

7.3

İmtahan. Vəsiqələrin təqdimatı.

4

-

4

 

CƏMİ:

170

82

88