23.04.2019
Qeyri-dövlət pensiya fondlarının formalaşdırılmasının və fəaliyyətinin təşkilinin bəzi iqtisadi və hüquqi aspektləri

  Babayev Zahir Ağasəf oğlu. Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi Vergi qanunvericiliyi və təsərrüfat hüququ kafedrasının dosenti Xülasə Müəllif bu məqaləsində Qeyri-dövlət pensiya institutlarının formalaşdırılmasının və fəaliyyətinin təşkilinin bəzi hüquqi və iqtisadi aspektlərini araşdıraraq, Azərbaycan…

Ətraflı →

23.04.2019
Azərbaycanda davamlı inkişaf məqsədlərinin həyata keçirilməsi prosesində beynəlxalq təcrübədən yerli tədbirlərə: vergi siyasətinə təsirlər hansılardır?

i.ü.f.d. Əliyev Aqşin Vüqar oğlu Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi İqtisadiyyat və menecment kafedrasının müəllimi Xülasə Tədqiqatın məqsədi – beynəlxalq təcrübədə DİM-lərin həyata keçirilməsi prosesində vergi siyasətinin iştirakının qiymətləndirilməsi və Azərbaycanda bu fəaliyyətin vergi siyasətinə…

Ətraflı →

29.03.2019
Transfer qiymətləri

Əfəndiyev Xəlil Valeh oğlu Tədris Mərkəzinin Elmi-tədqiqat bölməsinin baş elmi işçisi   Transfer qiyməti vergi orqanlarının ən çox nəzər yetirdiyi məsələlərdən biridir. Belə ki, asılı tərəflər arasında aparılan əməliyyatların süni şəkildə az və ya çox qiymətləndirilməsi nəticəsində vergitutma bazası bir…

Ətraflı →

Diferensiallaşdırılmış Əlavə Dəyər Vergisinin tətbiqi məsələləri

  Seymur Məmmədov Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi Elmi-tədqiqat bölməsinin rəisi   Tədqiqatın məqsədi –beynəlxalq təcrübədə Diferensiallaşdırılmış Əlavə Dəyər Vergisinin həyata keçirilməsi prosesində vergi siyasətinin iştirakının qiymətləndirilməsi və Azərbaycanda bu vergi növünün vergi…

Ətraflı →

ƏLƏT AZAD İQTİSADİ ZONASINDA VERGİTUTMA MƏSƏLƏLƏRİNİN TƏNZİMLƏNMƏSİ

  i.e.n, dos. Məhərrəmov Ramiz Bulut oğlu Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi Tədris və metodika şöbəsinin rəisi   Tədqiqatın məqsədi – Ələt azad iqtisadi zonasında vergituttma məsələlərinin araşdırılması; Tədqiqatın metodologiyası – müqayisəli təhlil, tarixi yanaşma; Tədqiqatın nəticəsi –…

Ətraflı →

İQTİSADİ ARTIM VƏ İNKİŞAF NƏZƏRİYYƏLƏRİNDƏ VERGİLƏRİN TƏDQİQİNƏ YANAŞMALAR

  i.e.n, dos. Məhərrəmov Ramiz Bulut oğlu Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi Tədris və metodika şöbəsinin rəisi   Məqalə iqtisadi artım və inkişaf nəzəriyyələrində vergilərin tətqiqində əsas yanaşmalara həsr olunmuşdur. Vergilərin sosial və iqtisadi bir kateqoriya kimi mahiyyəti açıqlanmış, iqtisadi artımı və…

Ətraflı →