17.01.2020
Mamdani və Sugeno tipli qeyri-səlis nəticəçıxarma üsulları: dövlətin inzibatçılıq səylərinin vergi potensialına təsirinin qiymətləndirilməsi kontekstində

Şahzadə Mədətova Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzinin Elm, innovasiya və əməkdaşlıq şöbəsinin elmi işçisi XÜLASƏ Məqalədə dövlətin inzibatçılıq səylərinin vergi potensialına təsirinin Mamdani və Sugeno tipli qeyri-səlis nəticəçıxarma üsulları ilə qiymətləndirilməsi tədqiq edilmişdir. Bunun…

Ətraflı →

18.07.2019
QADINLARIN ƏMƏK HÜQUQLARININ MÜDAFİƏSİ HAQQINDA

  Ceyhun Mehdiyev Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzinin Rəisinin birinci müavini Xülasə Məqalədə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının, Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin müvafiq müddəalarına, Beynəlxalq Əməkdaşlıq Təşkilatının qəbul etdiyi Konvensiyaya istinad edilərək irqindən, cinsindən və digər…

Ətraflı →

21.06.2019
Mühasibat uçotu haqqında Qanunda edilən dəyişikliklərin vergitutma mexanizmlərinə təsiri

  Qalib Tanrıverdiyev, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi Dosent   Xülasə Təqdimat son zamanlarda “Mühasibat uçotu haqqında” Qanunda edilən dəyişikliklərin vergitutma mexanizmlərinə təsirinə həsr edilmiş və müvafiq dəyişikliklərin əsas…

Ətraflı →

21.06.2019
BEYNƏLXALQ TƏHLÜKƏSİZLİK SİSTEMİNƏ TƏHLÜKƏ YARADAN AMİLLƏRİN MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİ: KÖLGƏ İQTİSADİYYATI VƏ VERGİDƏN YAYINMA KONTEKSTİNDƏ

  Babayev Zahir Agasəf oğlu Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi Xülasə Tədqiqatın məqsədi - “kölgə iqtisadiyyatı” və vergidən yayinma kontekstində beynəlxalq təhlükəsizlik sisteminə təhlükə yaradan amillərin maliyyələşdirilməsi probleminin tədqiqi. Tədqiqatın…

Ətraflı →

22.05.2019
Səhiyyə sahəsində vergidən yayınma hallarının qarşısının alınması və qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyətinin leqallaşdırılması.

Elmi-tədqiqat bölməsi   Xülasə Məqalədə son illər ərzində vergi sahəsində şəffaflığın artırılması və biznes-dövlət münasibətlərinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində aparılan islahatlardan söz açılıb. Səhiyyə sahəsində mövcud vergidən yayınma hallarına nəzər salınmış aradan və bu halların aradan…

Ətraflı →

17.05.2019
AQRAR SEKTORUN MALİYYƏ TƏMİNATININ YÜKSƏLDİLMƏSİNDƏ VERGİ GÜZƏŞTLƏRİNİN ROLU

Əhmədov Rəşad Kazım oğlu Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi Vergi metodologiyası kafedrasının dosenti XÜLASƏ          Məqalədə müasir iqtisadi şəraitdə tətbiq olunan vergi azadolmalarının aqrar sektorun fəaliyyətinə təsiri məsələləri araşdırılmış, Azərbaycanda həyata…

Ətraflı →