17.04.2020
Azərbaycan Respublikasında maliyyə nəzarətinin bəzi nəticələri: Vergi daxil olmaları kontekstində

Nazim Kazım oğlu Əliyev Şahzadə Qafar qızı Mədətova   Müasir şəraitdə dövlət maliyyə nəzarətinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi kifayət qədər mürəkkəb məsələlərdən sayılır və ona olan münasibət birmənalı deyildir. Bu qiymətləndirmə həm dövlət maliyyə nəzarətinin müxtəlif tədbirlərinin, həm də…

Ətraflı →

03.06.2020
Evaluation of the Tax Policy Efficiency Under Uncertainty

Şahzadə Qafar qızı Mədətova   Abstract The tax burden factor of the economy is of great importance for the formation of an effective economy policy. At the same time, as it is known, when the state implements its economic functions, it has to change some of social and economic factors. This, in some cases, this may cause the tax burden to change negatively so that, it can have…

Ətraflı →

14.05.2020
Azərbaycan Respublikasında əmlak vergisinin tətbiqinin bəzi xüsusiyyətləri

Nazim Kazım oğlu Əliyev Şahzadə Qafar qızı Mədətova Xülasə Məqalədə ölkədə həyata keçirilən iqtisadi və vergi islahatlar və onun nəticələrinə münasibət bildirilir. Xüsusilə də əmlak vergisinin əsasları tədqiq olunmaqla, bu sahədə beynəlxalq təcrübə araşdırılır. Azərbaycan Respublikasında əmlak vergisinin tətbiqi…

Ətraflı →

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ VƏ BİR SIRA QONŞU ÖLKƏLƏRİN İQTİSADİYYATA KREDİT QOYULUŞUNA DAİR MƏLUMATLAR

Əfəndiyev Xəlil Valeh oğlu Baş elmi işçi   Xülasə Azərbaycan, Qazaxıstan və Gürcüstanda 2013-2017-ci illər ərzində ÜDM-ə nisbətdə kreditləşmə səviyyəsi qrafik təsvirlə ifadə olunmuşdur. Bundan əlavə 2017-ci ildə  bu üç ölkənin hər birində  iqtisadi sahələrin hər birinə …

Ətraflı →

2018-Cİ İL DÖVLƏT VƏ İCMAL LAYİHƏLƏRİ ÜZRƏ VERGİLƏRİN DÖVLƏT BÜDCƏSİNDƏ ROLUNUN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ2

i.ü.f.d. Əliyev Aqşin Vüqar oğlu Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi İqtisadiyyat və menecment kafedrasının müəllimi            Məqalə vergilərin dövləıt büdcəsində rolunun qiymətləndirilməsi məsələlərinə həsr olunub.Məqalədə dövlət büdcəsinin gəlirlərinin…

Ətraflı →

28.02.2020
Transfer qiymətləri

ELM İNNOVASİYA VƏ ƏMƏKDAŞLIQ ŞÖBƏSİ Xülasə Transfer qiyməti vergi orqanlarının ən çox nəzər yetirdiyi məsələlərdən biridir. Belə ki, asılı tərəflər arasında aparılan əməliyyatların süni şəkildə az və ya çox qiymətləndirilməsi nəticəsində vergitutma bazası bir ölkədən digərinə…

Ətraflı →