5 iyun 2015-ci il tarixdə Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzində keçirilmiş "Azərbaycanın davamlı inkişafında vergi siyasətinin rolu" Elmi-praktik konfransın materialları

 

2015-ci ildə Tədris Mərkəzinin əməkdaşlarının müəllifliyi ilə nəşr olunan elmi işlərin siyahısı

 1. Ə.C.Məmmədov, C.R. Yusifov, İ.Z.Seyfullayev “ Vergi və tərəqqi” , Bakı 2015
 2. Ə.C.Məmmədov, C.R. Yusifov “Azərbaycanın vergi təhlükəsizliyinin beynəlxalq səviyyədə təmin edilməsinin nəzəri-metodoloji məsələləri”, Azərbaycanın Vergi Jurnalı , 2015, №2, səh. 83-96
 3. C.R.Yusifov “Azərbaycan respublikasının vergi təhlükəsizliyinin elmi paradiqmaları və prinsipləri”, Azərbaycanın Vergi Jurnalı” , 2015, №1, səh. 127-138
 4. İ.Z.Seyfullayev “Əhalinin həyat səviyyəsinin tənzimlənməsində vergitutma amillərinin rolu” , Azərbaycanın Vergi Jurnalı” , 2015, №1, səh 139-156
 5. P.R.Rzayev “vergi mədəniyyətinə sosioloji yanaşmann aspektləri”, səh.157-170
 6. R.K. Əhmədov “Müasir qloballaşma şəraitində aqrar sahədə kooperasiya əlaqələrinin formalaşdırılması və səmərəli idarə olunması”, AKU, Kooperasiya Jurnalı, 2015, №1
 7. R.K.Əhmədov "Aqrar sektorun maliyyə təminatının yüksəldilməsində vergi güzəştlərinin rolu", Azərbaycanın Vergi Jurnalı” , 2015, №5, səh. 89-102

2014-cü ildə Tədris Mərkəzinin əməkdaşlarının müəllifliyi ilə nəşr olunan elmi işlərin siyahısı

 1. C.R. Yusifov “Qloballaşan iqtisadiyyatda innovativ inkişaf və vergitutma məsələləri”, Azərbaycanın vergi jurnalı, 2014, №1, səh.71-86
 2. C.R.Yusifov “Vergitutma nəzəriyyələrində ədalətlilik, bərabərlilik və qanunilik prinsiplərinin təkamülü, Azərbaycanın vergi jurnalı, 2014, №3, səh.43-56
 3. C.R.Yusifov “Vergi öhdəliklərinin icrasi sahəsində beynəlxalq təcrübənin tədqiqi, Azərbaycanın vergi jurnalı, 2014, №4, səh.75-95
 4. İ.Z.Seyfullayev “Sosial vergi güzəştlərinin nəticəliliyinin və səmərəliliyinin tədqiqi məsələləri”, Azərbaycanın vergi jurnalı, 2014, №1, səh.87-102
 5. İ.Z.Seyfullayev “İşçinin motivasiyası problemlərinə nəzəri-praktiki yanaşmalar”, Azərbaycanın vergi jurnalı, 2014, №3, səh.85-102
 6. İ.Z.Seyfullayev “Sosial vergi güzəştlərinin nəticəliliyinin və səmərəliliyinin tədqiqi məsələləri”, Azərbaycanın vergi jurnalı, 2014, №1, səh.87-102
 7. P.Q.Rzayev,Z.H.Rzayev “İdarəetmə prosesində rəhbərlə  tabeçilikdə olanların qarşılıqlı münasibətlərinin etik-psixoloji xüsusiyyətləri”, “Azərbaycanın Vergi Jurnalı” ,2014, №1, səh.103-124
 8. P.Q.Rzayev,Z.H.Rzayev “Vergi ödəyicilərinə xidmət sferasında işgüzar ünsiyyət və nitq mədəniyyətinin xüsusiyyətləri”, “Azərbaycanın Vergi Jurnalı” 2014, №2, səh.99-119
 9. P.Q.Rzayev,Z.H.Rzayev “Müəssisə və təşkilatlarda heyətin idarə edilməsinin aktual problemləri” , “Azərbaycanın Vergi Jurnalı” 2014, №3, səh.103-122
 10. P.Q.Rzayev “Vergi və mühasibat uçotu məqsədləri üçün iqtisadi subyektin uçot siyasətinin formalaşmasi xüsusiyyətləri” , “Azərbaycanın  Vergi Jurnalı” 2014, № 4,səh.95-114
 11. P.Q.Rzayev “Vergi stimullaşdırılması metodları sahibkar aktivliyinin yüksəldilməsi amili kimi” , “Azərbaycanın Vergi Jurnalı” 2014, №6, səh.65- 82
 12. P.Q.Rzayev “Vergi planlaşdırmasının vergi daxilolmalarına təsiri xüsusiyyətləri” , “Azərbaycanın Vergi Jurnalı” , 2014, №5, səh.95-115
 13. R.B. Məhərrəmov “Роль современных информационных технологий в совершенствовании налогового  менеджмента»,  Всероссийской заочной научно-практической конференции «Финансы и учет в условиях перехода РФ к инновационной экономике», 27-29 октября, 2014г.
 14. İ. Ə. Qarayev “Kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına xidmət edən vergi siyasətinin əsas xüsusiyyətləri”, “Azərbaycanın Vergi Jurnalı” 2014, №4, səh.115-137
 15. İ.Ə.Qarayev, B.Ə.Rəcəbov, G.B.Rəsulova “Patent sisteminin və öhdəlik edilmiş gəlirə vahid verginin kiçik sahibkarlığın inkişafında rolu”, “Azərbaycanın Vergi Jurnalı” , 2014, №6
 16. Zahir Babayev. Bəzi postsovet ölkələrinin NATO-ya inteqrasiyasının beynəlxalq hüquqi nizamlanması problemləriAMEA-nın Fəlsəfə və Hüquq İnstitunun Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq şöbəsi-nin hazırladığı “Müasir dövrdə beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüququn bəzi problemləri” adlı Elmi Məqalələr toplusu.  Bakı,  “Şərq-qərb” nəşriyyatı, 2014-cü il.,səh. 255-270.
 17. Q.Ə. Tanrıverdiyev “Mühasibat və vergi uçotunda ehtiyatların  uçotunun əsas xüsusiyyətləri”, Azərbaycanın Vergi Jurnalı” , 2014, №3
 18. R.K.Əhmədov «Aqrar sektorda kooperasiya münasibətlərinin formalaşmasında maliyyə-kredit təminatının rolu”, AMEA Elmi Əsərlər, 2014, №4

2013-cü ildə Tədris Mərkəzinin əməkdaşlarının müəllifliyi ilə nəşr olunan elmi işlərin siyahısı

 1. Ə.C.Məmmədov, İ.Z.Seyfullayev “Vergi və investisiya mühiti”, Bakı, BESTRACK nəşriyyatı, 2013, 376 səh.
 2. C.R.Yusifov “Transmilli korporasiyaların innovasiya fəaliyyətinin Azərbaycan iqtisadiyyatına cəlb edilməsində vergi sisteminin rolu”, Azərbaycanın vergi jurnalı, 2013, №5, səh.57-72
 3. İ.Z.Seyfullayev “Müəssisələrin innovasiya fəaliyyətinin stimullaşdırılmasının vergitutma aspektləri”, “Azərbaycanın Vergi Jurnalı” 2013, №3, səh.115-128
 4. İ.Z.Seyfullayev “Gəlirlərinn azaldılması probleminin nəzəri əsasları” “Azərbaycanın Vergi Jurnalı” 2013, №4, səh.87-106
 5. İ.Z.Seyfullayev “Fiziki şəxslərin gəlir vergisində bərabərlik  və ədalətlilik prinsiplərinin tətbiqi məsələləri”, “Azərbaycanın Vergi Jurnalı” 2013, №5, səh.73- 90
 6. İ.Z.Seyfullayev “Əlavə dəyər vergisinin müəssisələrin innovasiya fəaliyyətinə təsirinin tədqiqi”Azərbaycan Texniki  Universiteti, “Yüksək texnologiyaların tətbiqinin iqtisadi problemlər” adlı respublika elmi konfransının materialları, 11-13 dekabr 2013.
 7. İ.Z.Seyfullayev, B.Ə.Rəcəbov, G.B.Rəsulova «Gəlirlərin bərabərsizliyi və onun azaldılmasının vergitutma amilləri», “Azərbaycanın Vergi Jurnalı” 2013, №6
 8. P.Q. Rzayev “İqtisadiyyatın vergi tənzimlənməsi mexanizminin stimullaşdırıcı rolunun artırılması istiqamətləri”, monoqrafiya, Bakı, 2013. 392 səh.
 9. P.Q.Rzayev, Z.H.Rzayev “Azərbaycanda səmərəli dövlət tənzimlənməsinə və bazar münasibətlərinə əsaslanan iqtisadi modelin vergitutma aspektləri” , “Azərbaycanın Vergi Jurnalı” 2013, №1
 10. P.Q.Rzayev, Z.H.Rzayev “İnnovasiya fəaliyyətinin  vergi tənzimlənməsi” , “Azərbaycanın Vergi Jurnalı” ,2013, №2
 11. P.Q.Rzayev, Z.H.Rzayev “Korporativ beynəlxalq vergi planlaşdırılmasının xüsusiyyətləri”, “Azərbaycanın Vergi Jurnalı” 2013,№3
 12. P.Q.Rzayev, Z.H.Rzayev “İqtisadiyyatın vergi tənzimlənməsində xarici təcrübənin tətbiqi xüsusiyyətləri”, “Azərbaycanın Vergi Jurnalı” 2013,№4
 13. P.Q.Rzayev, Z.H.Rzayev “İqtisadiyyatın vergi tənzimlənməsinin normativ-hüquqi bazasının formalaşması xüsusiyyətləri”, “Azərbaycanın Vergi Jurnalı” 2013, №5
 14. P.Q.Rzayev, Z.H.Rzayev “Vergi ödəyicilərinə xidmət sferasında ünsiyyətin psixoloji aspektləri”, “Azərbaycanın Vergi Jurnalı” 2013,№6
 15. P.Q.Rzayev “Роль налоговой политики в государственном регулировании экономики (İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsində vergi siyasətinin rolu), Инвестиции. Практика та досвид. Науково- практичний журнал. Украини. № 6 березень 2013. с. 33-35
 16. Y.A.Kəlbiyev, R.B. Məhərrəmov, P.Q.Rzayev “Xarici ölkələrin vergi sistemi”, Dərslik, Bakı: “İqtisad Universiteti”,  2011,  554 s.
 17. P.Q. Rzayev “Questions of tax regulation of regional  development”, Tax Jurnal of Azerbaijan. 2012. Special issue.(Regional inkişafın vergi tənzimlənməsi məsələləri. “Azərbaycanın vergi jurnalı”nın ingilis dilində ilk xüsusi buraxılışı).13.11.2012. s.75
 18. A.F.Musayev, İ.Ə.Qarayev “Elektron kommersiya və vergitutma”, “Azərbaycanın Vergi Jurnalı” , 2013, №2
 19. A.F. Musayev, İ. Ə. Qarayev « Globalization of Economy and Tax Base Erosion» , International Conference on Energy, Regional Integration, and Sosio-Economic Development, Baku, Azerbaijan, September 5-6, 2013
 20. A.F.Musayev,İ.Ə.Qarayev, «Sosial siyasət və iqtisadi inkişaf “Azərbaycanın Vergi Jurnalı” 2013, №1
 21. A.F.Musayev,İ.Ə.Qarayev «Transfer qiymətləndirmə və vergitutma bazasının köçürülməsi”, “Azərbaycanın Vergi Jurnalı”, 2013, №5
 22. İ.Ə.Qarayev “Vergi siyasətinin iqtisadi inkişafa təsirinin müasir problemləri”, AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun elmi əsərləri,    2014,№3
 23. R.B. Məhərrəmov “Налоговый Кодекс  Азербайджанской Республики и новый подход к регулированию налоговой системы”. Материалы Международной заочной научно–практической конференции «Роль финансов в социально-экономическом развитии страны». «Финансы и учет: проблемы методологии и практики», Ижевск, Удмуртская Республика, № 1-3, 2013
 24. R.B. Məhərrəmov “Основные направления внешнеэкономической политики Азербайджана в области налогового регулирования”. Материалы Международной заочной научно – практической конференции     «Роль     финансов     в    социально-экономическом развитии страны». «Финансы и учет: проблемы методологии и практики», Ижевск, Удмуртская Республика, № 1-3, 2013
 25. C.R. Yusifov “Azərbaycanın vergi təhlükəsizliyinin milli iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyində rolu”, Azərbaycanın vergi jurnalı, 2013, №1, səh.97-108
 26. R.K. Əhmədov “ Vergi tənzimlənməsinin aqrar sektorun inkişafına təsiri”, “Azərbaycanın Vergi Jurnalı” 2013, №2
 27. R.K.Əhmədov “Bazar iqtisadiyyatı şəraitində aqrar sektorun inkişafı iqtisadi artımın mühüm şərti kimi”, AKU, Kooperasiya  jurnalı, 2013,№2