1991-1993-CÜ  İLLƏRDƏ AZƏRBAYCANDA VERGİLƏR.

 

1. Vergi orqanlarının fəaliyyəti

2. Vergi qanunvericiliyi

3. Mənfəət vergisi

4. Əlavə dəyər vergisi

5. Fiziki şəxslərdən gəlir vergisi

6. Torpaq vergisi